توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال ۱۳۹۳ منتشر شد

آخرين وضعيت توانگري مالي موسسات بيمه در شوراي عالي­بيمه مطرح و سطح توانگري مالي شركت هاي بيمه توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شد

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه ‌مركزي، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه (آيين‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگري مالي خود را پس از تصويب صورتهاي مالي سالانه در مجمع عمومي، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند.

در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، نسبت توانگري هر يك از شركت هاي بيمه را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، تعداد ۱۶ شركت بيمه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگري سطح يك برابر۱۰۰ درصد و بيشتر است. اين شركت­ها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه­گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخوردارند.

از بين شركت هاي بيمه كشور، تعداد ۴  شركت بيمه در سطح دو توانگري قرار دارند. نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركت­هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند. 

 

بنابراين گزارش، تعداد ۲ شركت بيمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند كه نسبت توانگري مالي كمتر از ۱۰ درصد آنها در سطح پنج قرار مي گيرد. مطابق آيين نامه موجود شركت هاي بيمه كه در سطح ۵ قرار مي­گيرند، فاقد توانگري مالي براي ايفاي تعهدات بوده و بسته به شرايط آنها با محدوديت فعاليت در يك يا چند رشته روبه­رو خواهند شد.

گفتني است موسسات بيمه سطح چهار توانگري داراي نسبت بين ده تا پنجاه درصد است كه در سال جاري هيچ يك از شركت هاي بيمه در اين رده بندي قرار نگرفته اند.در راستاي اجراي آيين نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به عموم هموطنان و بيمه­ گذاران توصيه مي كند به سطح توانگري مالي شركت­هاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تائيد و اطلاع رساني شده به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمه­گر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

 

 نسبت و سطوح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

مجوز فعاليت

شركت بيمه*

نسبت توانگري مالي سال 92

نسبت توانگري مالي سال 93

سطح توانگري  سال 92

سرزمين اصلي

ايران

119

82

2

آسيا

104

90

2

البرز

143

101

1

دانا

111

102

1

معلم

40

101

1

پارسيان

92

102

1

ملت

241

204

1

رازي

94

166

1

سامان

114

113

1

پاسارگاد

113

105

1

كارآفرين

130

103

1

سينا

159

91

2

آرمان

813

267

1

ما

447

452

1

نوين

71

91

2

ميهن

118

56

3

كوثر **

92

63

3

اتكايي ايرانيان

1288

840

1

توسعه

35

5

5

دي **

42

74-

5


مناطق آزاد


حافظ

193

141

1

اميد

492

235

1

ايران معين

520

586

1

اتكايي امين

1509

1516

1

 

 

 

 

 

** شركت بيمه كوثر در سال ۱۳۹۳ افزايش سرمايه را عملي نموده است و در صورت ثبت رسمي افزايش سرمايه، توانگري آن بهبود خواهد يافت.

*** نسبت توانگري مالي شركت بيمه دي توسط بيمه مركزي محاسبه و اين شركت موظف شده است در سال ۱۳۹۳ افزايش سرمايه را عملي نمايد. افزايش سرمايه اين شركت در مرحله پذيره نويسي قرار دارد.

شايان ذكر است سطح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه كه كمتر از سه سال سابقه فعاليت بيمه­ اي دارند در اين جدول درج نشده است.

                  جدول توانگری مالی سال 1391

 

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی (درصد)

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی (درصد)

ایران

119

نوین

71

آسیا

104

پاسارگاد

113

دانا

111

میهن

118

البرز

143

کوثر

92

معلم

40

آرمان

813

پارسیان

92

ما

447

کارآفرین

130

آسماری

715/93

ملت

241

حافظ

193

سینا

159

امید

492

رازی

94

ایران معین

520

توسعه

35

اتکایی امین

509/1

سامان

114

اتکایی ایرانیان

288/1

دی

42